Lehi

Lehi, Utah

Micron Technology Utah, LCC

4000 North Flash Drive
Lehi Utah 84043
USA
Tel: 801-767-4000

+