Shenzhen

Shenzen, China

Micron Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd., Shenzhen Branch

10F, Tower B, Anlian Plaza
No.4018 Jiantian Road
Shenzhen 518026
China (PRC)
Tel: +86-755-8347-4560
Fax: +86-755-8347-4460

+