Shenzhen

Shenzen, China

Micron Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd., Shenzhen Branch

10B01~04, 10A03~04, Anlian Plaza
No.4018 Jintian Road
Shenzhen 518026
China (PRC)
Tel: +86-755-3363-1917
Fax: +86-755-8347-4460

+